REGULAMIN I WARUNKI UCZESTNICTWA DLA WYSTAWCÓW

 

TERMIN I MIEJSCE

54. Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości odbywać będzie się w dniach 28 – 29.09.2024 r. w godzinach 9:00 – 18:00.

Teren imprezy obejmuje: Plac Ratuszowy w Jeleniej Górze zgodnie z mapą zamieszczoną na stronie internetowej : www.jarmarkstaroci.com.pl

Każdy uczestnik zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, podpisanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z jego akceptacją.

 

I. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU WYSTAWCY

 

Na terenie Placu Ratuszowego stoiska będą oznaczone za pomocą taśmy i opisane numerami.

Na stronie www.jarmarkstaroci.com.pl od dnia 11.06.2024 r. znajdziecie Państwo mapę Placu Ratuszowego z wytyczonymi stanowiskami handlowymi i ich wykaz z podaniem powierzchni. Jak co roku organizator wyznacza również sektor na wyroby rękodzielnicze.

Organizatorzy ustalają możliwość rezerwacji miejsc w naborze dla stałych wystawców i w naborze otwartym.

Stali wystawcy to tacy, którzy brali udział w Jarmarku minimum 7 razy od 2013 roku, zajmując zawsze to samo stanowisko. Obecnie lista stałych wystawców liczy 100 osób i jest zamknięta. Wystawcy, którzy byli nieobecni przez 2 lata pod rząd tracą status stałego wystawcy. Nowe osoby mogą uzyskać status stałego wystawcy dopiero w przypadku zwolnienia się miejsca na dotychczasowej liście.

 

LISTA STAŁYCH WYSTAWCÓW NIE DOTYCZY SEKTORA Z WYROBAMI RĘKODZIELNICZYMI.

Zgłoszenia na stanowiska w sektorze rękodzieła przyjmowane będą wyłącznie w naborze otwartym.

 

NABÓR DLA STAŁYCH WYSTAWCÓW:

 

 1. Zgłoszenia przyjmowane są w terminie: 17.06.2024 r. (od godziny 09:00) – 09.07.2024 r.

Zgłoszenia wysłane przed w/w terminem nie będą rozpatrywane.

 1. Stali wystawcy mogą składać zgłoszenia jedynie na miejsca, które zajmowali w latach poprzednich.
 2. Przyjmujemy jedynie zgłoszenia przesyłane E-MAILEM na adres: jarmarkstaroci@gmail.com. Zawierające: imię i nazwisko wystawcy, numer lub numery stanowisk oraz kontakt zwrotny.
 3. Złożenie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem rezerwacji.
 4. Po weryfikacji (pierwszeństwo mają ci wystawcy którzy najczęściej zajmowali to samo miejsce) rezerwacja zostanie potwierdzona e-mailowo w ciągu kilku dni od dokonania zgłoszenia, nie później niż do dnia 12.07.2024 r.  Wraz z potwierdzeniem, zostanie przesłana karta zgłoszenia.
 5. W ciągu 5 dni od potwierdzenia rezerwacji należy bezzwłocznie odesłać wypełnioną i podpisaną Kartę Zgłoszenia wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz uiścić opłatę za zarezerwowane stanowiska zgodnie z obowiązującym cennikiem zawartym w Regulaminie.

Jakiekolwiek inne lub dodatkowe miejsca, stali wystawcy mogą rezerwować w terminie naboru otwartego tj. od 17.07 2024 r. (od godziny 09:00)

NABÓR OTWARTY:

 1. Zgłoszenia przyjmowane są w terminie od dn.: 17.07.2024 (środa, od godz. 09:00) – do wyczerpania miejsc. Zgłoszenia w ramach naboru otwartego wysłane przed w/w terminem nie będą rozpatrywane.
 2. Przyjmujemy jedynie zgłoszenia przesyłane E-MAILEM na adres: jarmarkstaroci@gmail.com.

zawierające: imię i nazwisko wystawcy, numer lub numery stanowisk, kontakt zwrotny oraz krótki opis asortymentu.

 1. W NABORZE OTWARTYM DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ
 2. Po sprawdzeniu przez Organizatora dostępności miejsca, nastąpi potwierdzenie rezerwacji. Wraz z potwierdzeniem zostanie przesłana karta zgłoszenia.
 3. W ciągu 5 dni od potwierdzenia rezerwacji należy bezzwłocznie odesłać wypełnioną i podpisaną Kartę Zgłoszenia wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz uiścić opłatę za zarezerwowane stanowiska zgodnie z obowiązującym cennikiem zawartym w Regulaminie.

II. OPŁATY

 1. Organizator będzie pobierał następujące opłaty za wynajęcie stoisk:

a/ stoiska pod arkadami – w wysokości 20 zł/m² za cały okres trwania jarmarku (28-29 września).

b/ pozostałe stoiska na płycie Placu Ratuszowego – w wysokości 18 zł/m² za cały okres trwania jarmarku (28-29 września).

c/ opłata manipulacyjna w wysokości 10 zł.

 1. Przy wykupieniu powierzchni powyżej 100m² stosujemy upust w wysokości 20%.
 2. Ponadto będzie pobierana opłata targowa (przy sprzedaży ze stołów, straganów, stoisk, opłata wynosi 12,40 zł jeśli zajęta powierzchnia nie przekracza 6 m² za stoisko za każdy dzień handlowy. Powyżej 6 m² powierzchni opłata wynosi dodatkowo 1,70 zł/za każdy rozpoczęty m²). Oplata targowa może ulec zmianie po uchwaleniu nowych stawek przez Radę Miejską Jeleniej Góry. Jest to opłata niezależna od Organizatora, pobierana przez Urząd Miasta Jeleniej Góry w wysokości zgodnej z Uchwałą Nr 130.XIII.2019 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej. Opłata targowa pobierana będzie za każdy dzień handlowy.
 3. Powyższe kwoty są kosztami brutto.
 4. Terminy i warunki płatności:
 • Dla rezerwacji dokonanych w terminie od 17.06 – 20.09.2024 – płatności regulować można wyłącznie przelewem na konto organizatora, w przeciągu 5 dni od dnia potwierdzenia rezerwacji.
 • W przypadku rezerwacji w terminie 21.09 – 26.09, opłatę należy uiścić w dniu potwierdzenia rezerwacji, a dowód wpłaty należy przesłać e-mailem niezwłocznie po jej dokonaniu.
 • W dniu 26.09.2024 (czwartek) – rezerwację i płatności dokonać można tylko gotówką w biurze organizatora w Osiedlowym Domu Kultury, Zameczek, Al. Jana Pawła II 18, 58-506 Jelenia Góra.
 • W przypadku rezerwacji dokonywanych w terminie 27-28.09.2024 przyjmowane są wyłącznie opłaty gotówkowe. Opłata musi zostać uiszczona w dniu rezerwacji w biurze organizacyjnym w BWA, Plac Ratuszowy 1/Długa 1, 58-500 Jelenia Góra.
 1. Niedotrzymanie powyższych wymogów będzie skutkowało anulowaniem rezerwacji.
 2. Na życzenie wystawiamy rachunek za powierzchnię wynajętego stanowiska. Organizator nie wystawia faktury VAT. (Odbiór rachunków podczas trwania Jarmarku w godzinach pracy biura)
 3. Opłata targowa pobierana będzie przez inkasenta w trakcie trwania jarmarku.
 4. Opłaty za wynajęcie stanowiska na Placu Ratuszowym (po uzgodnieniu jego lokalizacji) należy wpłacać na konto organizatora:

Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze

Bank Millennium S.A. Jelenia Góra

24 1160 2202 0000 0000 4884 5013

podając w tytule zapłaty imię i nazwisko wystawcy oraz nr stoiska

 

III. POZOSTAŁE WARUNKI REGULAMINU

 1. Kwestie sporne rozstrzyga organizator. Zastrzegamy sobie możliwość anulowania rezerwacji przy zaniechaniu wykonania powyższych zasad przez Wystawcę.
 2. Wypełniona i przesłana przez Wystawcę Karta zgłoszenia stanowi treść umowy między Wystawcą a Organizatorem.
 3. Zgłoszenia przyjmowane będą do czasu sprzedania wszystkich stoisk handlowych.
 4. Zajęcie powierzchni handlowej musi odbywać się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, nie zastawianiem dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd jednostkom ratowniczo-gaśniczym i innym służbom interwencyjnym.
 5. Odstąpienie od umowy: wystawca ma prawo wycofać swoje zgłoszenie bez skutków finansowych do dnia 09.2024. Przy wycofaniu zgłoszenia od 14.09.2024, wpłata należności przepada. W przypadku jednak, gdy zwolnione stanowisko zostanie ponownie sprzedane, organizator zwraca rezygnującemu wystawcy wniesioną opłatę z potrąceniem 20% należności.
 6. Opłata manipulacyjna w wysokości 10 zł nie podlega zwrotowi niezależnie od okoliczności.
 7. Podczas 54. Jeleniogórskiego Jarmarku Staroci i Osobliwości obowiązuje całkowity zakaz handlu artykułami żywnościowymi na płycie Placu Ratuszowego.
 8. Wszelkie rozliczenia między Organizatorem a Wystawcą muszą nastąpić do 30 grudnia 2024 r.

IV. ORGANIZACJA

 1. Po dokonaniu stosownych opłat wystawca otrzyma KARTĘ WYSTAWCY upoważniającą do zajęcia wyznaczonego stanowiska handlowego na okres trwania Jarmarku. Karta ta upoważnia także do wjazdu na teren Jarmarku w wyznaczonych godzinach w celu przygotowania i zdemontowania stoiska.
 2. Parkowanie samochodów przy stanowiskach handlowych jest zabronione z wyjątkiem specjalnych miejsc do tego wyznaczonych!!! Możliwy będzie wjazd na teren Jarmarku w sobotę i w niedzielę godzinach 6:00 – 9:00 i w godzinach 18:00 – 21:00 w celu przygotowania i zdemontowania stoisk. Organizator nie zapewnia miejsc parkingowych.
 3. Organizator odpowiada za ogólną ochronę terenów jarmarku i jest upoważniony do podejmowania wszelkich środków kontrolnych dla zapewnienia ochrony. Ochrona poszczególnych stanowisk nie leży w kompetencji organizatora.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za towary i urządzenia stoisk, nie chroni ich przed zniszczeniem i utratą. Wystawcy ubezpieczają się we własnym zakresie i na własny koszt.
 5. Podczas Jarmarku Staroci i Osobliwości wystawcy zobowiązują się do handlu asortymentem zgodnym z hasłem przewodnim imprezy i precyzyjnym zapisem w zgłoszeniu. W innym przypadku mogą utracić zarezerwowane stoisko. Organizator ma także prawo zażądać opłaty równej 10-krotnej wartości stoiska ustalonej na podstawie jego metrażu to jest odpowiednio 140 zł lub 180 zł za 1 m² stoiska.
 6. Obowiązuje zakaz handlowania artykułami, których sprzedaż jest powszechnie zabroniona, koncesjonowana lub karalna (m.in. artykułami, które propagują ustrój faszystowski lub komunistyczny). Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zakazu handlowania niektórymi artykułami według własnego uznania. Za próby handlowania artykułami objętymi zakazem, całkowitą odpowiedzialność ponosi sprzedający bez prawa zwrotu opłaty za stoisko.
 7. Obowiązuje bezwzględny zakaz handlu artykułami żywnościowymi.
 8. Wystawcy zobowiązani są do zachowania porządku na stoiskach podczas jarmarku i uprzątnięcia stanowiska po zakończeniu handlu.
 9. Wszelkie szkody powstałe z winy wystawcy zostaną przez niego naprawione, lub pokryte koszty tej naprawy.
 10. Organizator zapewni podczas trwania jarmarku nadzór służb porządkowych, jednak służby te nie mają za zadanie ochrony towarów wystawców.
 11. Organizator zapewni toalety dla wystawców na terenie imprezy. Lokalizacja toalet zaznaczona zostanie na mapie.
 12. Organizator zadba o rozreklamowanie imprezy.

 

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wystawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w związku z zawartą umową organizator gromadzi dane o wystawcy, konieczne do przetworzenia w celu wykonania umowy z wystawcą. Karta zgłoszenia bez wypełnionej ZGODY na przetwarzanie danych osobowych jest nieważna, a rezerwacja anulowana.

 

VI. SPORY

 1. Obowiązuje prawo polskie: prawem właściwym dla umowy pomiędzy stronami oraz spraw w niej nieuregulowanych jest Kodeks Cywilny.
 2. Spory mogące wyniknąć w związku z zawartą umową podlegać będą rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

 

CZAS PRACY BIURA JARMARKU:

Do dnia 26.09.2024:

Osiedlowy Dom Kultury

Zameczek

Al. Jana Pawła II 18

58-506 Jelenia Góra

Tel: + 48 500 396 443

jarmarkstaroci@gmail.com

Biuro czynne od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00-15:00

 

W dniach 28 – 29.09.2024:

Biuro Wystaw Artystycznych   

Plac Ratuszowy 1/Długa 1,

58-500 Jelenia Góra

 

dnia 27.09.2024 (piątek)                 16:00 – 21:00

dnia 28.09.2024 (sobota)                 6:00 – 21:00

dnia 29.09.2024 (niedziela)             6:00 – 18:00