46. Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości

28 – 29.09.2019

 

REGULAMIN I WARUNKI UCZESTNICTWA

 

TERMIN I MIEJSCE

Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości odbywać będzie się w dniach 28 – 29.09.2019  w godzinach 9:00 – 18:00.

Teren imprezy obejmuje: Plac Ratuszowy w Jeleniej Górze

 

I. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

 

Na terenie Placu Ratuszowego stoiska będą oznaczone za pomocą taśmy i opisane numerami.

Na stronie www.jarmarkstaroci.com. Od dnia 1 czerwca 2019 znajdziecie Państwo druk zgłoszenia udziału oraz mapę Placu Ratuszowego z wytyczonymi stanowiskami handlowymi i ich wykaz z podaniem powierzchni.

Te stoiska można wcześniej rezerwować.

 

NABÓR DLA STAŁYCH WYSTAWCÓW:

(którzy biorą udział w Jarmarku Staroci przynajmniej od 2009 r.)

 

 1. Zgłoszenia przyjmowane są w terminie: 03.06.2019 (od godziny 12:00) – 26.06.2019 r. Zgłoszenia wysłane przed w/w terminem nie będą rozpatrywane.
 2. Stali wystawcy mogą składać zgłoszenia jedynie na miejsca, które zajmowali w latach poprzednich.
 3. Przyjmujemy jedynie zgłoszenia przesyłane E-MAILEM na adres: jarmarkstaroci@gmail.com. Zawierające: imię i nazwisko wystawcy, numer lub numery stanowisk oraz kontakt zwrotny.
 4. Złożenie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem rezerwacji.
 5. Po weryfikacji (pierwszeństwo mają ci wystawcy którzy najczęściej zajmowali to samo miejsce) rezerwacja zostanie potwierdzona w ciągu kilku dni od dokonania zgłoszenia, nie później niż do dnia 06.2019 r.
 6. W ciągu 5 dni od potwierdzenia rezerwacji należy bezwzględnie przesłać wypełnioną Kartę Wystawcy wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz uiścić opłatę za zarezerwowane stanowiska zgodnie z obowiązującym cennikiem zawartym w Regulaminie.

 

Jakiekolwiek inne lub dodatkowe miejsca, stali wystawcy mogą rezerwować  w terminie naboru otwartego tj. od 1 lipca 2019 r.(od godziny 12:00)

 

NABÓR OTWARTY:

 

 1. Przyjmujemy jedynie zgłoszenia przesyłane E-MAILEM na adres: jarmarkstaroci@gmail.com. zawierające: imię i nazwisko wystawcy, numer lub numery stanowisk oraz kontakt zwrotny.
 2. Zgłoszenia przyjmowane są w terminie od dn.: 07.2019 (od godz.12:00) – do wyczerpania miejsc. Zgłoszenia w ramach naboru otwartego wysłane przed w/w terminem nie będą rozpatrywane.
 3. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ
 4. Po sprawdzeniu przez Organizatora dostępności miejsca, nastąpi potwierdzenie rezerwacji.
 5. W ciągu 5 dni od potwierdzenia rezerwacji należy bezwzględnie przesłać wypełnioną Kartę Wystawcy wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz uiścić opłatę za zarezerwowane stanowiska zgodnie z obowiązującym cennikiem zawartym w Regulaminie.

 

II. POZOSTAŁE WARUNKI REGULAMINU

 

 1. Kwestie sporne rozstrzyga organizator. Zastrzegamy sobie możliwość anulowania rezerwacji przy zaniechaniu wykonania powyższych zasad przez Wystawcę.
 2. Wypełniona i przesłana przez Wystawcę Karta zgłoszenia stanowi treść umowy między Wystawcą a Organizatorem.
 3. Po otrzymaniu dowodu wpłaty i karty zgłoszenia, organizator wydaje KARTĘ WYSTAWCY, upoważniającą do objęcia stanowiska.
 4. Zgłoszenia przyjmowane będą do czasu sprzedania wszystkich stoisk handlowych.
 5. Zajęcie powierzchni handlowej musi odbywać się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, nie zastawianiem dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd jednostkom ratowniczo-gaśniczym i innym służbom interwencyjnym.
 6. Odstąpienie od umowy: wystawca ma prawo wycofać swoje zgłoszenie bez skutków finansowych do dnia 20 września 2019. Wycofanie w terminie 21 – 28 września będzie skutkowało obciążeniem wystawcy opłatą manipulacyjną w wysokości 20% należności za wynajęcie stanowiska. Przy wycofaniu zgłoszenia od 29 września, wpłata należności przepada.
 7. Wszelkie rozliczenia między Organizatorem a Wystawcą muszą nastąpić do 31 grudnia 2019 r.

 

III. OPŁATY

 1. Organizator będzie pobierał następujące opłaty za wynajęcie stoisk:

a/ stoiska pod arkadami  –  w wysokości 16 zł/m²  za cały okres trwania jarmarku (28-29 września).

b/ pozostałe stoiska na płycie Placu Ratuszowego – w wysokości 12 zł/m² za cały okres trwania jarmarku (28-29 września).

 1. Przy wykupieniu powierzchni powyżej 100m² stosujemy upust w wysokości 20%.
 2. Ponadto będzie pobierana opłata targowa w wysokości zgodnej z Uchwałą Nr 130.XVII.2015 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej. (np. przy sprzedaży ze stołów, straganów, stoisk, opłata wynosi 12,40 zł jeśli zajęta powierzchnia nie przekracza 6 m² za stoisko za każdy dzień handlowy. Powyżej 6 m² powierzchni opłata wynosi dodatkowo 1,70 zł/za każdy rozpoczęty m²). Oplata targowa może ulec zmianie po uchwaleniu nowych stawek przez Radę Miejską Jeleniej Góry.
 3. Powyższe kwoty są kosztami brutto.
 4. Terminy i warunki płatności:

1) Dla rezerwacji dokonanych w terminie od 03.06 – 13.09.2019 – płatności regulować można wyłącznie przelewem na konto organizatora, w przeciągu 5 dni od dnia potwierdzenia rezerwacji.

2) Dla rezerwacji dokonanych w terminie   14.09 – 20.09.2019 – płatności regulować można wyłącznie przelewem na konto organizatora, nie później niż do dnia 20 września włącznie.

3) Dla rezerwacji dokonywanych w terminie  21.09 – 25.09.2019 – płatności można dokonywać przelewem lub gotówką,  jednak w przypadku przelewu dowód wpłaty wraz z kartą zgłoszenia należy dostarczyć do biura organizatora (mailem bądź osobiście) do dn. 25 września (środa).

4) W przypadku rezerwacji dokonywanych w terminie 26 – 29.09.2019 przyjmowane są wyłącznie opłaty gotówkowe. Opłata musi zostać uiszczona w dniu rezerwacji.

 1. Niedotrzymanie powyższych wymogów będzie skutkowało anulowaniem rezerwacji
 2. Na życzenie wystawiamy rachunek za powierzchnię wynajętego stanowiska. Organizator nie wystawia faktury VAT.
 3. Opłata targowa pobierana będzie przez inkasenta w trakcie trwania jarmarku.
 4. Opłaty za wynajęcie stanowiska na Placu Ratuszowym (po uzgodnieniu jego lokalizacji) należy wpłacać na konto organizatora:

Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze

Bank Millennium S.A. Jelenia Góra

24 1160 2202 0000 0000 4884 5013

podając w tytule zapłaty imię i nazwisko wystawcy oraz nr stoiska

 

IV. ORGANIZACJA

 1. Po dokonaniu stosownych opłat wystawca otrzyma KARTĘ WYSTAWCY upoważniającą do zajęcia wyznaczonego stanowiska handlowego na okres trwania jarmarku. Karta ta upoważnia także do wjazdu na teren Jarmarku w wyznaczonych godzinach w celu przygotowania i zdemontowania stoiska).
 2. Parkowanie samochodów przy stanowiskach handlowych jest zabronione z wyjątkiem specjalnych miejsc do tego wyznaczonych!! Możliwy będzie wjazd na teren Jarmarku w sobotę i w niedzielę godzinach 6:00 – 9:00 i w godzinach 18:00 – 21:00 w celu przygotowania i zdemontowania stoisk. Organizator wskaże wystawcom parkingi, gdzie można odstawić samochody (nie rezerwujemy miejsc parkingowych).
 3. Organizator odpowiada za ogólną ochronę terenów jarmarku i jest upoważniony do podejmowania wszelkich środków kontrolnych dla zapewnienia ochrony. Ochrona poszczególnych stanowisk nie leży w kompetencji organizatora.
 4. Ubezpieczenie i wyłączenie odpowiedzialności
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za towary i urządzenia stoisk, nie chroni ich przed zniszczeniem i utratą. Wystawcy ubezpieczają się we własnym zakresie i na własny koszt.
 6. Podczas Jarmarku Staroci i Osobliwości wystawcy zobowiązują się do handlu asortymentem zgodnym z hasłem przewodnim imprezy i precyzyjnym zapisem w zgłoszeniu. W innym przypadku mogą utracić zarezerwowane stoisko. Organizator ma także prawo zażądać opłaty równej 10-krotnej wartości stoiska ustalonej na podstawie jego metrażu to jest odpowiednio 100 zł lub 150 zł za 1 m² stoiska.
 7. Obowiązuje zakaz handlowania artykułami, których sprzedaż jest powszechnie zabroniona, koncesjonowana lub karalna (m.in. artykułami, które propagują ustrój faszystowski lub komunistyczny) Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zakazu handlowania niektórymi artykułami według własnego uznania. Za próby handlowania artykułami objętymi zakazem, całkowitą odpowiedzialność ponosi sprzedający bez prawa zwrotu opłaty za stoisko.
 8. Wystawcy zobowiązani są do zachowania porządku na stoiskach podczas jarmarku i uprzątnięcia stanowiska po zakończeniu handlu.
 9. Wszelkie szkody powstałe z winy wystawcy zostaną przez niego naprawione, lub pokryte koszty tej naprawy.
 10. Organizator zapewni podczas trwania jarmarku nadzór służb porządkowych, jednak służby te nie mają za zadanie ochrony towarów wystawców.
 11. Organizator zapewni toalety dla wystawców na terenie imprezy.
 12. Organizator zadba o rozreklamowanie imprezy.

 

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wystawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w związku z zawartą umową organizator gromadzi dane o wystawcy, konieczne do przetworzenia w celu wykonania umowy z wystawcą. Karta zgłoszenia bez wypełnionej ZGODY na przetwarzanie danych osobowych jest nieważna, a rezerwacja anulowana.

 

VI. SPORY

 1. Obowiązuje prawo polskie: prawem właściwym dla umowy pomiędzy stronami oraz spraw w niej nieuregulowanych jest Kodeks Cywilny.
 2. Spory mogące wyniknąć w związku z zawartą umową podlegać będą rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

 

CZAS PRACY BIURA JARMARKU:

Do dnia 26.09.2019:

Cafe Turystyczna przy Wieży Zamkowej, Podwale 1,

58-500 Jelenia Góra

Tel: + 48 88 16 76 935

jarmarkstaroci@gmail.com 

Biuro czynne w godz. otwarcia lokalu ( info na: https://www.cafeturystyczna.pl/)

 

W dniach 27 – 29.09.2019

Biuro Wystaw Artystycznych,   

Plac Ratuszowy 1/Długa 1,

58-500 Jelenia Góra

 

dnia 27.09.2019 (piątek)                                  16:00 – 21:00

dnia 28.09.2019  (sobota)                               6:00 – 21:00

dnia 29.09.2019  (niedziela)                             6:00 – 18:00

 

organizator:

58-506 Jelenia Góra ,

K. Trzcińskiego 12

tel., fax + 48 75/75 31 831,  +48 75/75 410 90

e-mail: jarmarkstaroci@gmail.com           www.jarmarkstaroci.com

 

POBIERZ REGULAMIN TUTAJ