Regulamin 2017

REGULAMIN 2017

44. Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości , 23 – 24.09.2017

 
 

 

Warunki uczestnictwa

 

 1. Termin i miejsce

Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości odbywać będzie się w dniach 23 – 24.09.2017  w godzinach od 8.00 – 18.00.

Teren imprezy obejmuje: Plac Ratuszowy w Jeleniej Górze

Organizator:

Osiedlowy Dom Kultury

ul. K. Trzcińskiego 12

58-506 Jelenia Góra

Tel. +48 75 75 31 831

Fax +48 75 75 410 90

 

 1. Zgłoszenie udziału

Na terenie Placu Ratuszowego stoiska będą oznaczone za pomocą taśmy i opisane numerami.

Na stronie www.jarmarkstaroci.com znajdziecie Państwo druk zgłoszenia udziału oraz mapę Placu Ratuszowego z wytyczonymi stanowiskami handlowymi i ich wykaz z podaniem powierzchni. Te stoiska można wcześniej rezerwować.

 

NABÓR DLA STAŁYCH WYSTAWCÓW

(którzy biorą udział w Jarmarku Staroci przynajmniej od 2009r.)

zgłoszenia przyjmowane są w terminie: 9.06 – 22.06.2017 r.

 1. Stali wystawcy mogą składać zgłoszenia jedynie na miejsca, które zajmowali w latach poprzednich.
 2. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń  MAILEM, SMSEM  podając swoje imię i nazwisko, numer lub numery stanowisk oraz kontakt zwrotny.

W wyjątkowych przypadkach zgłoszenia można składać osobiście, ewentualnie telefonicznie  (w godz. otwarcia biura)

 1. Złożenie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem rezerwacji.

Po weryfikacji (pierwszeństwo mają ci wystawcy którzy najczęściej zajmowali  to samo miejsce) rezerwacja zostanie potwierdzona w ciągu kilku dni od dokonania zgłoszenia, nie później niż do dnia 26.06.2017 r.

 1. W ciągu 5 dni od potwierdzenia rezerwacji należy bezwzględnie przesłać wypełnioną Kartę Wystawcy oraz uiścić opłatę za zarezerwowane stanowiska zgodnie z obowiązującym cennikiem zawartym w Regulaminie.

Jakiekolwiek inne lub dodatkowe miejsca stali wystawcy mogą rezerwować  w terminie naboru otwartego tj. od 3 lipca 2017 r.

 

NABÓR OTWARTY

 

zgłoszenia przyjmowane są w terminie od dn.:    03.07.2017 – do wyczerpania miejsc

 

Procedura:

 

 1. Złożenie WSTĘPNEJ REZERWACJI na wybrane stanowisko(a)   mailem lub smsem podając swoje imię i nazwisko, numer lub numery stanowisk oraz kontakt zwrotny.

W wyjątkowych przypadkach zgłoszenia można składać, osobiście lub telefonicznie w godz. otwarcia biura.

 1. Po sprawdzeniu przez Organizatora dostępności miejsca, nastąpi potwierdzenie rezerwacji.
 2. W ciągu 5 dni od potwierdzenia rezerwacji należy bezwzględnie przesłać wypełnioną Kartę Wystawcy oraz uiścić opłatę za zarezerwowane stanowiska zgodnie z obowiązującym cennikiem zawartym w Regulaminie.

 

 1. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

 

Kwestie sporne rozstrzyga organizator. Zastrzegamy sobie możliwość anulowania rezerwacji przy zaniechaniu wykonania powyższych zasad przez Wystawę.

Wypełniona i przesłana przez Wystawcę Karta zgłoszenia stanowi treść umowy między Wystawcą a Organizatorem.

Po otrzymaniu dowodu wpłaty i karty zgłoszenia, organizator wydaje KARTĘ WYSTAWCY, upoważniającą do objęcia stanowiska.

Zgłoszenia przyjmowane będą do czasu sprzedania wszystkich stoisk handlowych.

Zajęcie powierzchni handlowej musi odbywać się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, nie zastawianiem dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd jednostkom ratowniczo-gaśniczym i innym służbom interwencyjnym.

 

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJĄ BIURA ORGANIZATORA:

Cafe Turystyczna przy Wieży Zamkowej, ul. Podwale 1, 58-506 Jelenia Góra

Tel: + 48 88 16 76 935

jarmarkstaroci@gmail.com

 

Biuro czynne od:

od 9 czerwca 2017 do 21 września 2017

w godzinach od 12:00 – 18:00

dnia 22 września (piątek) , biuro czynne w godz. 10:00 – 14:00

soboty i niedziele: biuro nieczynne

 

W dniach 22 – 24.09.2017

Biuro organizatora – mieszczące się w Biurze Wystaw Artystycznych,   Plac Ratuszowy 1/Długa 1,

58-500 Jelenia Góra

dnia 22.09.2017 (piątek)                        16.oo – 21.oo

dnia 23.09.2017 (sobota)                       6.oo – 21.oo

dnia 24.09.2017 (niedziela)                    6.oo – 18.oo

 

 1. Odstąpienie od umowy

Wystawca ma prawo wycofać swoje zgłoszenie bez skutków finansowych do dnia 15 września 2017. Wycofanie w terminie 16 – 21 września będzie skutkowało obciążeniem wystawcy opłatą manipulacyjną w wysokości 20% należności za wynajęcie stanowiska. Przy wycofaniu zgłoszenia  od 22 września, wpłata należności przepada.

 

Wszelkie rozliczenia między Organizatorem a Wystawcą muszą nastąpić do 29 grudnia 2017 r.

 

 1. Opłaty:

Organizator będzie pobierał następujące opłaty za wynajęcie stoisk:

a/ stoiska pod arkadami  –  w wysokości 15 zł/m2    za cały okres trwania jarmarku (23-24 września).

b/ pozostałe stoiska na płycie Placu Ratuszowego – w wysokości 10 zł/mza cały okres trwania jarmarku (23-24 września).

Przy wykupieniu powierzchni powyżej 100m2 stosujemy upust w wysokości 20%.

Ponadto będzie pobierana opłata targowa w wysokości zgodnej z Uchwałą Nr 130.XVII.2015 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej. (np. przy sprzedaży ze stołów, straganów, stoisk, opłata wynosi  12,40 zł jeśli zajęta powierzchnia nie przekracza 6 m2 za stoisko za każdy dzień handlowy. Powyżej 6 m² powierzchni opłata wynosi dodatkowo 1,70 zł/za każdy rozpoczęty m²). Oplata targowa może ulec zmianie po uchwaleniu nowych stawek przez Radę Miejską Jeleniej Góry.

Powyższe kwoty są kosztami brutto.

 

 1. Warunki płatności

1) Dla rezerwacji dokonanych w terminie od 09.06 do 09.09 – płatności regulować można wyłącznie przelewem na konto organizatora, w przeciągu 5 dni od dnia potwierdzenia rezerwacji.

2) Dla rezerwacji dokonanych w terminie   10.0915.09 – płatności regulować można wyłącznie przelewem na konto organizatora, nie później niż do dnia 16 września włącznie.

3) Dla rezerwacji dokonywanych od 16.09 – płatności można dokonywać przelewem lub gotówką,  jednak w przypadku przelewu dowód wpłaty wraz z kartą zgłoszenia należy dostarczyć do biura organizatora (mailem bądź osobiście) do dn. 21 września (czwartek).

4) Wpłaty gotówkowe przyjmowane będą jedynie w dniach 20 – 24.09.2017. Opłata gotówkowa musi zostać uiszczona w dniu rezerwacji.

Niedotrzymanie powyższych wymogów będzie skutkowało anulowaniem rezerwacji

 

Na życzenie wystawiamy rachunek za powierzchnię wynajętego stanowiska. Organizator nie wystawia faktury VAT.

Opłata targowa pobierana będzie przez inkasenta w trakcie trwania jarmarku.

Opłaty za wynajęcie stanowiska na Placu Ratuszowym (po uzgodnieniu jego lokalizacji) należy wpłacać na konto organizatora:

Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze

Bank Millennium S.A. Jelenia Góra

24 1160 2202 0000 0000 4884 5013

podając w tytule zapłaty imię i nazwisko wystawcy oraz nr stoiska

 

 1. Organizacja

Po dokonaniu stosownych opłat wystawca otrzyma KARTĘ WYSTAWCY upoważniającą do zajęcia wyznaczonego stanowiska handlowego na okres trwania jarmarku. Karta ta upoważnia także do wjazdu na teren Jarmarku w wyznaczonych godzinach w celu przygotowania i zdemontowania stoiska).

Parkowanie samochodów przy stanowiskach handlowych jest zabronione z wyjątkiem specjalnych miejsc do tego wyznaczonych!!  Możliwy będzie wjazd na teren Jarmarku w sobotę i w niedzielę godzinach 06.oo –09.oo i w godzinach 18.oo – 21.oo w celu przygotowania i zdemontowania stoisk. Organizator wskaże wystawcom parkingi, gdzie można odstawić samochody (nie rezerwujemy miejsc parkingowych).

Organizator odpowiada za ogólną ochronę terenów jarmarku i jest upoważniony do podejmowania wszelkich środków kontrolnych  dla zapewnienia ochrony. Ochrona poszczególnych stanowisk nie leży w kompetencji organizatora.

 1. Ubezpieczenie i wyłączenie odpowiedzialności

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za towary i urządzenia stoisk, nie chroni ich przed zniszczeniem i utratą. Wystawcy ubezpieczają się we własnym zakresie i na własny koszt.

 1. Sprawy porządkowe

Podczas Jarmarku Staroci i Osobliwości wystawcy zobowiązują się do handlu asortymentem zgodnym z hasłem przewodnim imprezy i precyzyjnym zapisem w zgłoszeniu. W innym przypadku mogą utracić zarezerwowane stoisko. Organizator ma także prawo zażądać opłaty równej 10-krotnej wartości stoiska ustalonej na podstawie jego metrażu to jest odpowiednio 100 zł lub 150 zł za 1 m² stoiska.

Obowiązuje zakaz handlowania artykułami, których sprzedaż jest powszechnie zabroniona, koncesjonowana lub karalna. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zakazu handlowania niektórymi artykułami według własnego uznania. Za próby handlowania artykułami objętymi zakazem, całkowitą odpowiedzialność ponosi sprzedający bez prawa zwrotu opłaty za stoisko.

Wystawcy zobowiązani są do zachowania porządku na stoiskach podczas jarmarku i uprzątnięcia stanowiska po zakończeniu handlu.

Wszelkie szkody powstałe z winy wystawcy zostaną przez niego naprawione, lub pokryte koszty tej naprawy.

Organizator zapewni podczas trwania jarmarku nadzór służb porządkowych, jednak służby te nie mają za zadanie ochrony towarów wystawców.

Organizator ustawi i oznakuje toalety przenośne na wystawców na terenie imprezy.

Organizator zadba o rozreklamowanie imprezy.

 

 1. Ochrona danych

Wystawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w związku z zawartą umową organizator gromadzi dane o wystawcy, konieczne do przetworzenia w celu wykonania umowy z wystawcą.

 

 1. Spory

Obowiązuje prawo polskie: prawem właściwym dla umowy pomiędzy stronami oraz spraw w niej nieuregulowanych jest Kodeks Cywilny.

Spory mogące wyniknąć w związku z zawartą umową podlegać będą rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

 

 

Osiedlowy Dom Kultury,

58-506 Jelenia Góra ,

ul. K. Trzcińskiego 12

tel., fax + 48 75/75 31 831,  +48 75/75 410 90

e-mail: jarmarkstaroci@gmail.com      www.jarmarkstaroci.com