REGULAMIN I WARUNKI UCZESTNICTWA DLA WYSTAWCÓW

 

REGULAMIN – POBIERZ TUTAJ

 

TERMIN I MIEJSCE

47. Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości odbywać będzie się w dniach 26 – 27.09.2020 r. w godzinach 9:00 – 18:00.

Teren imprezy obejmuje: Plac Ratuszowy w Jeleniej Górze zgodnie z mapą zamieszczoną na stronie internetowej: www.jarmarkstaroci.com.pl

 

Każdy uczestnik zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, podpisanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z jego akceptacją.

 

Ustalenia regulaminowe w związku z pandemią COVID-19

 

 1. Na 47. Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości zapraszamy osoby zdrowe, które nie przebywały na kwarantannie w przeciągu ostatnich dwóch tygodni, oraz które nie miały kontaktu z osobami przebywającymi na kwarantannie. Wystawca jest świadomy, że uczestnictwo w Jarmarku mimo złego stanu zdrowia oraz kontakt z osobami chorymi lub przebywającymi na kwarantannie w okresie mniej niż 14 dni poprzedzających imprezę, naraża wszystkich uczestników oraz organizatorów na utratę zdrowia i przymusową kwarantannę.
 2. Odpowiedzialność za podjętą przez Wystawcę decyzję związaną z uczestnictwem w 47. Jeleniogórskim Jarmarku Staroci i Osobliwości oraz narażenie się na zakażenie COVID-19 jest po stronie Wystawcy. W sytuacji zarażenia się na terenie imprezy, Wystawca nie będzie wnosił skarg, zażaleń, pretensji do dyrektora Osiedlowego Domu Kultury w Jeleniej Górze oraz do Organu Prowadzącego, będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego wynikającego z panującej obecnie pandemii.
 3. Podczas Jarmarku zaleca się zasłanianie ust i nosa oraz zachowania dystansu minimum 2 metry od innych uczestników imprezy. Ze względów bezpieczeństwa, najmniejsze stanowisko ma wymiary 4 m², co stwarza możliwość zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy wystawcami.
 4. W momencie obsługi klienta, zakrycie ust i nosa jest obowiązkowe. Wystawca ma także obowiązek zapewnienia na swoim stanowisku środka do dezynfekcji rąk dla siebie i swoich klientów
 5. Jeżeli impreza zostanie odwołana przez organizatora z powodu pandemii COVID-19, opłata za stanowisko podlega zwrotowi w całości. Natomiast zwrotowi nie podlega opłata manipulacyjna w wysokości 5,00 zł.
 6. Podczas 47. Jeleniogórskiego Jarmarku Staroci i Osobliwości obowiązuje całkowity zakaz handlu artykułami żywnościowymi.

 

I. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU WYSTAWCY

Na terenie Placu Ratuszowego stoiska będą oznaczone za pomocą taśmy i opisane numerami.

Na stronie www.jarmarkstaroci.com od dnia 23 czerwca 2020, znajdziecie Państwo mapę Placu Ratuszowego z wytyczonymi stanowiskami handlowymi i ich wykaz z podaniem powierzchni. Jak co roku, organizator wyznacza również sektor na wyroby rękodzielnicze.

Te stoiska można wcześniej rezerwować.

 

NABÓR DLA STAŁYCH WYSTAWCÓW:

(którzy biorą udział w Jarmarku Staroci przynajmniej od 2009 r.)

 

 1. Zgłoszenia przyjmowane są w terminie: 01.07.2020 (od godziny 09:00) – 26.07.2020 r.

        Zgłoszenia wysłane przed w/w terminem nie będą rozpatrywane.

 1. Stali wystawcy mogą składać zgłoszenia jedynie na miejsca, które zajmowali w latach poprzednich.
 2. Przyjmujemy jedynie zgłoszenia przesyłane E-MAILEM na adres: jarmarkstaroci@gmail.com. Zawierające: imię i nazwisko wystawcy, numer lub numery stanowisk oraz kontakt zwrotny.
 3. Złożenie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem rezerwacji.
 4. Po weryfikacji (pierwszeństwo mają ci wystawcy którzy najczęściej zajmowali to samo miejsce) rezerwacja zostanie potwierdzona e-mailowo w ciągu kilku dni od dokonania zgłoszenia, nie później niż do dnia 07.2020 r.  Wraz z potwierdzeniem, zostanie przesłana karta zgłoszenia.
 5. W ciągu 5 dni od potwierdzenia rezerwacji należy bezzwłocznie odesłać wypełnioną i podpisaną Kartę Zgłoszenia wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz uiścić opłatę za zarezerwowane stanowiska zgodnie z obowiązującym cennikiem zawartym w Regulaminie.

 

Jakiekolwiek inne lub dodatkowe miejsca, stali wystawcy mogą rezerwować w terminie naboru otwartego tj. od 3 sierpnia 2020 r.(od godziny 09:00)

 

NABÓR OTWARTY:

 1. Zgłoszenia przyjmowane są w terminie od dn.: 03.08.2020 (od godz.09:00) – do wyczerpania miejsc. Zgłoszenia w ramach naboru otwartego wysłane przed w/w terminem nie będą rozpatrywane.
 2. Przyjmujemy jedynie zgłoszenia przesyłane E-MAILEM na adres: jarmarkstaroci@gmail.com. zawierające: imię i nazwisko wystawcy, numer lub numery stanowisk oraz kontakt zwrotny.
 1. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ
 2. Po sprawdzeniu przez Organizatora dostępności miejsca, nastąpi potwierdzenie rezerwacji. Wraz z potwierdzeniem zostanie przesłana karta zgłoszenia.
 3. W ciągu 5 dni od potwierdzenia rezerwacji należy bezzwłocznie odesłać wypełnioną i podpisaną Kartę Zgłoszenia wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz uiścić opłatę za zarezerwowane stanowiska zgodnie z obowiązującym cennikiem zawartym w Regulaminie.

 

II. OPŁATY

 1. Organizator będzie pobierał następujące opłaty za wynajęcie stoisk:
 • stoiska pod arkadami – w wysokości 16 zł/m² za cały okres trwania jarmarku (26 – 27 września).
 • pozostałe stoiska na płycie Placu Ratuszowego – w wysokości 12 zł/m² za cały okres trwania jarmarku (26 – 27 września).
 • opłata manipulacyjna w wysokości 5 zł.
 1. Przy wykupieniu powierzchni powyżej 100m² stosujemy upust w wysokości 20%.
 2. Ponadto będzie pobierana opłata targowa w wysokości zgodnej z Uchwałą Nr 130.XIII.2019 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej. (np. przy sprzedaży ze stołów, straganów, stoisk, opłata wynosi 12,40 zł jeśli zajęta powierzchnia nie przekracza 6 m² za stoisko za każdy dzień handlowy. Powyżej 6 m² powierzchni opłata wynosi dodatkowo 1,70 zł/za każdy rozpoczęty m²). Oplata targowa może ulec zmianie po uchwaleniu nowych stawek przez Radę Miejską Jeleniej Góry.
 3. Powyższe kwoty są kosztami brutto.
 4. Terminy i warunki płatności:
 • Dla rezerwacji dokonanych w terminie od 01.07 – 18.09.2020 – płatności regulować można wyłącznie przelewem na konto organizatora, w przeciągu 5 dni od dnia potwierdzenia rezerwacji.
 • W przypadku rezerwacji od 19.09-23.09, opłatę należy uiścić w dniu potwierdzenia rezerwacji, a dowód wpłaty należy przesłać e-mailem niezwłocznie po jej dokonaniu.
 • W dniu 24.09.2020 (czwartek) – rezerwację i płatności dokonać można tylko gotówką w biurze organizatora w Osiedlowym Domu Kultury, ul. Krzysztofa Komedy – Trzcińskiego 12, 58-506 Jelenia Góra.
 • W przypadku rezerwacji dokonywanych w terminie 25 – 27.09.2020 przyjmowane są wyłącznie opłaty gotówkowe. Opłata musi zostać uiszczona w dniu rezerwacji w biurze organizacyjnym w BWA, Plac Ratuszowy 1/Długa 1, 58-500 Jelenia Góra.
 1. Niedotrzymanie powyższych wymogów będzie skutkowało anulowaniem rezerwacji.
 2. Na życzenie wystawiamy rachunek za powierzchnię wynajętego stanowiska. Organizator nie wystawia faktury VAT.
 3. Opłata targowa pobierana będzie przez inkasenta w trakcie trwania jarmarku.
 4. Opłaty za wynajęcie stanowiska na Placu Ratuszowym (po uzgodnieniu jego lokalizacji) należy wpłacać na konto organizatora:

Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze

Bank Millennium S.A. Jelenia Góra

24 1160 2202 0000 0000 4884 5013

podając w tytule zapłaty imię i nazwisko wystawcy oraz nr stoiska

 

III. POZOSTAŁE WARUNKI REGULAMINU

 1. Kwestie sporne rozstrzyga organizator. Zastrzegamy sobie możliwość anulowania rezerwacji przy zaniechaniu wykonania powyższych zasad przez Wystawcę.
 2. Wypełniona i przesłana przez Wystawcę Karta zgłoszenia stanowi treść umowy między Wystawcą a Organizatorem.
 3. Zgłoszenia przyjmowane będą do czasu sprzedania wszystkich stoisk handlowych.
 4. Zajęcie powierzchni handlowej musi odbywać się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, nie zastawianiem dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd jednostkom ratowniczo-gaśniczym i innym służbom interwencyjnym.
 5. Odstąpienie od umowy: wystawca ma prawo wycofać swoje zgłoszenie bez skutków finansowych do dnia 14 września 2020. Wycofanie w terminie 15 – 25 września będzie skutkowało obciążeniem wystawcy opłatą manipulacyjną w wysokości 20% należności za wynajęcie stanowiska. Przy wycofaniu zgłoszenia od 26 września, wpłata należności przepada.
 6. W przypadku odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od Organizatora, z powodu pandemii COVID-19, wpłaty za wykupione stanowiska zostaną w całości zwrócone wystawcom.
 7. Opłata manipulacyjna w wysokości 5 zł nie podlega zwrotowi niezależnie od okoliczności.
 8. Wszelkie rozliczenia między Organizatorem a Wystawcą muszą nastąpić do 31 grudnia 2020 r.

 

IV. ORGANIZACJA

 

 1. Po dokonaniu stosownych opłat wystawca otrzyma KARTĘ WYSTAWCY upoważniającą do zajęcia wyznaczonego stanowiska handlowego na okres trwania Jarmarku. Karta ta upoważnia także do wjazdu na teren Jarmarku w wyznaczonych godzinach w celu przygotowania i zdemontowania stoiska.
 2. Parkowanie samochodów przy stanowiskach handlowych jest zabronione z wyjątkiem specjalnych miejsc do tego wyznaczonych!!! Możliwy będzie wjazd na teren Jarmarku w sobotę i w niedzielę godzinach 6:00 – 9:00 i w godzinach 18:00 – 21:00 w celu przygotowania i zdemontowania stoisk. Organizator wskaże wystawcom parkingi, gdzie można odstawić samochody (nie rezerwujemy miejsc parkingowych).
 3. Organizator odpowiada za ogólną ochronę terenów jarmarku i jest upoważniony do podejmowania wszelkich środków kontrolnych dla zapewnienia ochrony. Ochrona poszczególnych stanowisk nie leży w kompetencji organizatora.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za towary i urządzenia stoisk, nie chroni ich przed zniszczeniem i utratą. Wystawcy ubezpieczają się we własnym zakresie i na własny koszt.
 5. Podczas Jarmarku Staroci i Osobliwości wystawcy zobowiązują się do handlu asortymentem zgodnym z hasłem przewodnim imprezy i precyzyjnym zapisem w zgłoszeniu. W innym przypadku mogą utracić zarezerwowane stoisko. Organizator ma także prawo zażądać opłaty równej 10-krotnej wartości stoiska ustalonej na podstawie jego metrażu to jest odpowiednio 120 zł lub 160 zł za 1 m² stoiska.
 6. Obowiązuje zakaz handlowania artykułami, których sprzedaż jest powszechnie zabroniona, koncesjonowana lub karalna (m.in. artykułami, które propagują ustrój faszystowski lub komunistyczny) Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zakazu handlowania niektórymi artykułami według własnego uznania. Za próby handlowania artykułami objętymi zakazem, całkowitą odpowiedzialność ponosi sprzedający bez prawa zwrotu opłaty za stoisko.
 7. Obowiązuje bezwzględny zakaz handlu artykułami żywnościowymi.
 8. Wystawcy zobowiązani są do zachowania porządku na stoiskach podczas jarmarku i uprzątnięcia stanowiska po zakończeniu handlu.
 9. Wszelkie szkody powstałe z winy wystawcy zostaną przez niego naprawione, lub pokryte koszty tej naprawy.
 10. Organizator zapewni podczas trwania jarmarku nadzór służb porządkowych, jednak służby te nie mają za zadanie ochrony towarów wystawców.
 11. Organizator zapewni toalety dla wystawców na terenie imprezy.
 12. Organizator zadba o rozreklamowanie imprezy.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wystawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w związku z zawartą umową organizator gromadzi dane o wystawcy, konieczne do przetworzenia w celu wykonania umowy z wystawcą. Karta zgłoszenia bez wypełnionej ZGODY na przetwarzanie danych osobowych jest nieważna, a rezerwacja anulowana.

VI. SPORY

 1. Obowiązuje prawo polskie: prawem właściwym dla umowy pomiędzy stronami oraz spraw w niej nieuregulowanych jest Kodeks Cywilny.
 2. Spory mogące wyniknąć w związku z zawartą umową podlegać będą rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

 

CZAS PRACY BIURA JARMARKU:

 

Od dnia 01.07.2020 do dnia 24.09.2020:

Osiedlowy Dom Kultury

Ul. Krzysztofa Komedy – Trzcińskiego 12

58-506 Jelenia Góra

Tel: + 48 88 16 76 935

jarmarkstaroci@gmail.com

Biuro czynne od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-15:00

 

 

W dniach 25 – 27.09.2020:

Biuro Wystaw Artystycznych   

Plac Ratuszowy 1/Długa 1,

58-500 Jelenia Góra

 

dnia 25.09.2020 (piątek)                                  6:00 – 21:00

dnia 26.09.2020 (sobota)                                 6:00 – 21:00

dnia 27.09.2020 (niedziela)                             6:00 – 18:00